Terug

Het Mariakappelletje te Haarle

 

Uit het Jaarboekje Reutum en Haarle 1989 - 1990

Het Mariakapelletje te Haarle - tekst pastor E.J.J. Schoorlemmer

Een kapelletje, op de heide, aan het Ladderken - tekst Ben Lammerink

 

 

Het Mariakappeletje te Haarle

 

 

Niet lang na de inzegening van het landkruis aan de Zonnebergweg te Reutum op het feest van Christus Koning 21 november 1982 ontstond de gedachte om in Haarle een Mariakapelletje te bouwen. In Reutum een landkruis, in Haarle een kapelletje.

 

 

Een voor de hand liggend verlangen, omdat onze parochie ontstaan is uit de oude Marke "Reutum en Haarle". Samen hebben ze de parochie gesticht. Het is de aartspriester van Twente pastoor Engbers uit Vasse die vaststelde dat de parochiekerk "in medio", in het midden van Reutum-Haarle moest komen.

 

De suggestie voor de bouw van een kapelletje viel direkt in goede aarde bij het kerkbestuur en de parochieraad. Lange tijd bleef het idee sluimerend aanwezig. Het plan kwam tot leven toen paus Johannus Paulus II op de vooravond van Pinksteren in de basiliek van Maria Maggiore te Rome een Maria-jaar uitriep van Pinksterzondag 7 juni 1987 tot 15 augustus 1988. In de parochiegemeenschap gingen wij de vraag niet uit de weg om aan het Mariajaar een concrete vorm te geven. In het parochieblad van 6 december 1987 schreef ik dat leden van het kerkbestuur en parochieraad achter het plan stonden om in het Mariajaar de verering tot Maria tot uitdrukking te brengen door het bouwen van een kapelletje.

 

De parochiegemeenschap stemde van harte in met het plan. Een brief van penningmeester W. Wesselink gericht aan de parochianen om financiële hulp, ontving een gunstige reaktie en een rekeningnummer voor giften werd op de Rabobank opengesteld.

 

Architekt W. Morsink sr. van het Ootmarsumse bureau voor architektuur maakte een ontwerp in Saksische stijl. In de hal van de parochiekerk werd deze tekening aangebracht met een situatieschets waar de kapel zou komen te staan. Vlakbij een bocht in de F.J.Groothulsweg even voor de kruising Hakeweg - Snoeymansweg tegen een achtergrond van eiken.

 

De familie Scholten stelde van harte de fraaie plaats tussen de eiken ter beschikking voor de bouw van de kapel. Het was op 12 april 1988 dat de bouwvergunning van de gemeente Tubbergen afkwam, met als legeskosten f65,70. De intussen gevormde bouwcommissie kon toen onder leiding van Gerard aan de Stegge, die het timmerwerk op zich nam, aan de bouw beginnen. De commissie wist zich gesteund door een aantal vrijwilligers die met de bouw druk in de weer waren. Vele materialen waren door de plaatselijke bouwbedrijven ter beschikking gesteld. Het werk liep snel en voorspoedig.

 

Op 17 mei, kort voor de inwijding, ging ik met drie parochianen naar Kevelaer voor de aankoop van een beeld. Van deken R. Schulte Staade uit Kevelaer had ik een paar adressen ontvangen. Bij de familie Hoolmann - Marliani aan de Kapellenplatz kochten wij een uit hout gesneden Mariabeeld, een beeld dat wij allen mooi vonden.

 

Op de eerste Pinksterdag 22 mei 1988, na de feestelijke eucharistieviering van 10 uur in de parochiekerk, had ik het voorrecht de inwijdingsplechtigheid te verrichten.Groot was het aantal belangstellenden op deze prachtige zonnige meimorgen. Na het gebed van inwijding brachten kinderen van de Maria - basisschool een bloemenhulde. Wij zongen met luide stem de Marialiederen "God groet U zoals bloemen" en "Wij groeten U o koningin".

 

Als pastor nam ik de gelegenheid te baat om een dankwoord uit te spreken in de richting van alle mensen die hun medewerking, In welke vorm dan ook, hadden verleend aan de totstandkoming van de Mariakapel. Ik sloot de plechtigheid af met de zegen. Iedereen was dankbaar en blij op deze stralende meimorgen. Een Mariakapelletje, zomaar langs de weg, een teken van geloven op onze pelgrimsweg door het leven.

 

pastor E.J.J. Schoorlemmer.

 

 

 

 

 

 

Een kapelletje, op de heide, aan het Ladderken.

 

Het Mariakapelletje dat op 22 mei 1988 door pastor Schoorlemmer in Haarle werd ingezegend, is voor deze buurtschap niet zonder historische betekenis.

 

Zeker de oudere generatie weet zich nog heel goed te herinneren dat er "altijd" een kapel op de heide stond aan het Ladderken.

 

Wanneer deze "eerste" kapel precies werd gebouwd is niet te achterhalen. Waarschijnlijk is dit in de twintiger jaren geweest; op een topografische kaart van 1933 is de plek reeds aangegeven. Tussen beide wereldoorlogen werd deze "vergrootte" kapel zondags gebruikt voor het houden van diensten voor groepen jongeren.

 

Tijdens en vlak na de laatste oorlog raakte de kapel van stro in verval en "verdween"; de heide ter plaatse werd cultuurgrond.

 

De lokatie van het nieuwe kapelletje is op dezelfde kaart (1933) aangegeven (B), vlakbij de ingang van de vroegere zandweg tussen de Haarler- en Reutummer es. Na de ruilverkaveling van 1969 is deze weg verdwenen.

 

B. Lammerink