Terug

Dorpsraad Reutum Nieuws April 1983

 

Van Frans Dijkers ontving ik het boekwerkje 'Dorpsraad Reutum Nieuws' uit April 1983.

Een mooi inkijkje welke onderwerpen 40 jaar geleden van belang waren.

 

1. Tekst van het boekwerkje - Dorpsraad Reutum 1983

2. Afbeeldingen van het boekwerkje - Dorpsraad Reutum 1983

3. De samenstelling van de Dorpsraad

 

Dorpsraad Reutum nieuws

 

UITGAVE APRIL 1933

 

DE DORPSVERGADERING OP DINSDAG 12 APRIL A.S.

 

Het programma en de uitnodiging voor alle inwoners van Reutum.

O.a. het voltallige kollege van Burgemeester en Wethouders is aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

 

EEN TERUGBLIK OP HET AFGELOPEN JAAR.

 

Uw dorpsraad heeft o.a. gewerkt aan:

- een glascontainer

- kindervakantie activiteiten

- bestemmingsplan voor de woningbouw

- de problemen rond het busvoer.

 

DE SAMENSTELLING VAN DE DORPSRAAD

 

 

Geachte inwoners van Reutum,

 

De dorpsraad Reutum houdt op 12 april a.s weer haar jaarlijkse Dorpsvergadering. Zij nodigt

hierbij alle inwoners uit voor deze vergadering, die plaatsvindt bij cafe Mensink.

De aanvang is 20.00 uur Het programma voor deze Dorpsvergadering vindt u op de volgende pagina.

 

Zoals u. ziet heeft de Dorpsraad getracht ook dit jaar weer het aangename met het nuttige te combineren. Hopelijk is ze daarin geslaagd. De Dorpsraad Reutum spreekt de hoop uit u in grote getale op haar Dorpsvergadering welkom te mogen heten.

 

Met vriendelijke groeten, de Dorpsraad Reutum.

 

PROGRAMMA

 

Opening en inleiding door de voorzitter

Verslag van de secretaresse

Afvaardiging van Economische Zaken Innovatie-klein bedrijf

Diaserie over nieuw bestemmings-plan o.l.v. G.Kroezen

Pauze (in de pauze een expositie)

Gelegenheid vragen te stellen aan het kollege van B en W.

Verkiezingsuitslag

Rondvraag en sluiting

 

Er wordt u door de Dorpsraad een kop koffie aangeboden.

 

EEN TERUGBLIK OP HET AFGELOPEN JAAR.

 

Bestemmingsplan

In mei is het nieuwe bestemmingsplan goedgekeurd door G.S. Begin december lag het nieuwe plan ter inzage. De raad keurde het plan goed waarna het doorgestuurd kon worden naar G.S. Het is de bedoeling dat er een spoedbrief meegestuurd wordt naar G.S. om hier zo snel mogelijk te kunnen bouwen. Op 12 april wordt het nieuwe bestemmingsplan nog nader toegelicht door de Hr. Weersink.

 

Handtekeningactie "opeten eigen huis"

Dit is een goed georganiseerde actie geworden samen met het FNV en de werkgroep "mensen zonder werk". Er zijn in totaal 468 handtekeningen opgehaald.

 

Glascontainer.

De glascontainer was al een poos in bestelling maar is inmiddels geplaatst aan de Kerkstraat bij de fa. Vrerink. We hopen dat er door de mensen van ons dorp zoveel mogelijk gebruik van zal worden gemaakt.

 

T.E,T.

Op 23 werd er een nieuwe dienstregeling ingevoerd. Dit houdt voor de mensen uit Reutum in, dat ze geen rechtstreekse verbinding meer met Almelo hebben. De bus rijdt nu elke 2 uur via Ootmarsum – Vasse – Tubbergen – Geesteren naar Almelo met als gevolg dat de reistijd nu bijna een uur is en het één strip v.d. strippen-kaart meer kost. Voordeel is dat er wat meer opstapplaatsen zijn. Omdat de nieuwe dienstregeling geen goede zaak is voor Reutum heeft de dorpsraad besloten op 12 oktober een vergadering te beleggen met het bestuur v.d. T.E.T. Op deze vergadering hebben wij het bestuur de volgende vragen voorgelegd:

 

 1. Is het mogelijk dat om 7.05 uur een bus van Denekamp via Reutum naar Almelo rijdt.

 2. Is het mogelijk dat de bus die om 12.40 uur uit Ootmarsum vertrekt via Reutum naar Almelo rijdt.

 3. Dat de lege bus die om 13.52 uur vertrekt uit Fleringen via Reutum naar Ootmarsum gebruikt wordt om reizigers te vervoeren.

 

 

De heren v.d. T.E.T. waren niet afwijzend en zouden deze vragen meenemen om verder te bestuderen en door te geven aan de R.V.I. (Rijksverkeersinspectie) te Zwolle. Na ettelijke brieven en telefoontjes hebben we dan eindelijk toch nog bericht terug ontvangen v.d. T.E.T. Hun antwoord was: In overleg met de vekeersinspectie te Zwolle is voor bedoelde uitbreiding van het voorzieningen niveau geen geen toestemming verleend. Motivatie daarvoor was, dat de betrokken ritten in 1982 zijn komen te vervallen wegens een te gering reizigersaanbod. Voor de wijzigingen,welke per 23-5-82 zijn ingevoerd geldt een proef-periode van twee jaar. Zolang deze tijd nog niet verstreken is, wil de R.V.I. geen uitbreidingen van de busdienst toestaan. Zie vraag achter in het boekje.

 

Circuit.

 

Als er toch nog een definitief plan hier in Reutum komt, gaat de Hr. Weersink eerst met de dorpsraad en de andere belanghebbenden om de tafel zitten. De Hr. Weersink beloofde hierbij ook dat er geen enkele beslissing zal worden genomen zonder dat de dorpsraad hiervan in kennis is gesteld.

 

Activiteitenkalender.

 

De activiteitenkalender functioneert nu voor het tweede jaar en komt vier maal per jaar uit. Een vraag over de activiteitenkalender vindt U achter in het boekje.

 

Kindervakantieaktiviteiten

 

Zoals elk jaar werden er ook dit jaar weer activiteiten voor voor de kinderen georganiseerd. Er werden 3 middagen gepland te weten: rommelmarkt, filmmiddag en een klootschietwedstrijd. De opkomst was geweldig.

 

Raadslid.

 

Op 2 juni werd Hettie Olde Loohuis gekozen als opvolger van Jan Poppink in de gemeenteraad. We hebben als dorpsraad steeds goede contacten met het raadslid. Dit is erg belangrijk voor ons om te weten waar de gemeenteraad mee bezig is en voor haar is het belangrijk om te weten van hetgene wat er in het dorp leeft. Daarbij gaan er elke maand 2 afgevaardigden v.d. dorpsraad naar de raadsvergaderingen.

 

 

Ideeënbus.

 

Nadat de ideeënbus ruim een jaar in de kerk heeft gestaan, moeten we helaas constateren dat er weinig gebruik van werd gemaakt. De dorpsraad heeft nu de ideeënbus verplaatst naar een meer centrale plaats n.l. `t Brinkhoes. We hopen dat er nu meer gebruik van zal worden gemaakt.

 

 

Verslag Dorpsraden overleg 1982.

 

Op de vergaderingen van het Dorpsradenoverleg, die om de 2 maanden wordt gehouden ,zijn aanwezig 2 afgevaardigden van de dorpsraden van Albergen – Harbrinkhoek – Mariaparochie – Langeveen – Manderveen – Vasse – Fleringen en Reutum en R.Reinds van de St. Gemeenschapswerk. De afgevaardigden voor Reutum zijn H. Loohuis en J. Groothuis.

 

Gesprekspunten waarmee het Dorpsradenoverleg in 1982 bezig is geweest zijn o.m. Werkgelegenheid – Socuplan – Verkeersveiligheid – Bestemmingsplannen – Glascontainers – Muziekschool Noord Twente – Behoud van de scholen in onze kleine kernen – Streekplan Twente – Dienstenregeling T.E.T.

 

Op 6 juli 1982 heeft het Dorpsradenoverleg vergaderd met het college van B en W. Hennie Deterink, voorzitter van het Dorpsraden-overleg stelde verschillende vragen over de reeds eerder genoemde gesprekspunten. Er kwamen van de zijde van het college weinig concrete antwoorden, al met al viel deze vergadering wat tegen. Ook is er namens het Dorpsraden overleg een brief gestuurd aan de Carmel-stichting i.v.m. de bouw van een nieuwe school. Verder zijn er ontwikkelingen gaande rond het. kanaal Almelo-Nordhorn, wat er gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk.

 

V.V.N.

 

V.V.N. heeft samen met het dorpsraadlid H. Loohuis een onderzoek ingesteld naar de onveilige situaties in ons dorp. Met name:

 

 1. Splitsing Kerkstraat – Ootmarsumseweg parkeren voor het cafè.

 2. Splitsing Brinkstraat – Klumpstraat.

 3. Straatverlichting Ootmarsumseweg enz.

 

 

Sinds het bestaan van de afdeling Vellig Verkeer Nederland zijn er meer meldingen binnen gekomen Enkele van deze zijn hier niet vermeld, omdat deze door bemiddeling konden worden opgelost tot tevredenheid van alle partijen. Al deze situaties zijn doorgegeven aan de gem. Tubbergen en het A.V.C. (Algemene Verkeers Commissie).

 

Verkiezingen.

 

De dorpsraad Reutum had dit jaar graag weer verkiezingen voor de dorpsraad willen houden. Maar helaas, evenals verleden jaar zijn we er ook dit jaar niet in geslaagd voldoende kandidaten te vinden. Wel hebben zich nu 2 mensen aangemeld om de plaatsen van Hennie Deterink en Mien Leferink, die zich beide niet meer herkieshaar stellen, in te nemen. Daarmee is de dorpsraad gelukkig weer op sterkte. De mensen, die zich hebben aangemeld, zijn

 

 • Johan Groothuis, Koopmanstraat 9 en

 • Frans Veenhuis, Reutammerweg 63

 

Hoe graag we ook gewild hadden, door deze geringe belangstelling zijn verkiezingen ook dit jaar overbodig geworden. Wellicht zijn er volgend jaar meer inwoners bereid zich in te zetten voor het behoud van de leefbaarheid in onze kleine kern.

 

We willen in ieder geval de 2 nieuwe leden alvast hartelijk bedanken voor hun medewerking. Mochten er tegenkandidaten zijn dan horen we dat graag voor 12 april a.s. Deze tegenkandidaten moeten wel gesteund worden door min. 5 handtekeningen. Als we niets horen, dan nemen we aan dat u akkoord gaat met de benoeming van 2 genoemde personen als lid van de dorpsraad Reutum.

 

En verder.

 

Het afgelopen seizoen is de dorpsraad, behalve met reeds eerder vermelde activiteiten, ook nog bezig geweest met:

 

 • het verzorgen van het Paasvuur

 • de begeleiding van de verkeersbrigadiers

 • de organisatie van activiteiten op Koninginnedag

 • de problematiek van de werkloosheid.

 

U ziet het, ook het afgelopen seizoen heeft de dorpsraad Reutum niet stil gezeten. Toch zijn er ook

dit jaar weer zaken blijven liggen. Deze zullen zeker in het komende seizoen worden opgepakt. Ook dan zal de dorpsraad zich weer met alle mogelijke middelen inzetten voor het behoud van de leefbaarheid in onze woongemeenschap. De dorpsraad hoopt dat ze daarbij wederom mag en kan rekenen op de steun van de gehele Reutumse bevolking, Want, die steun zijn we echt nodig. Nu en in de toekomst.

 

 

Samenstelling Dorpsraad Reutum

 

In de dorpsraad hebben onderstaande personen zitting:

 

Gerrit Kamphuis - Snoeymansweg 19

Ans Veeiers Lansink - Klumgerstraat 6

Janny Groothuis - 't Ládderken 10

Cor Loman - van Bohemen - Zonnebergweg 11

Annemarie Ikink - Blokhuis - Lauteslagerstr. 9

Theo Lammerink - Snoeymansweg 23

Harry Loohuis - Velinksweg 8

Hennie a/d Stegge - Brokmansweg 6

Gerard Tassche - Zoekeweg 8

Hernia Kroezen - Vrooyink - Klumperstraat 2

Lucy ter Haar - Boerrigter - Brokmansweg 12

Johan Nijhuis F.J. - Groothuisweg 11

Jan Rikhof - Brinkstraat 7

Johan Groothuis - Koopmanstraat 9

Frans Veenhuis - Reutummerweg 63

 

 

 

 

Afbeeldingen Boekje Dorpsraad Reutum 1983

 

 

Dorpsraad Reutum 1983 blz 1, voorzijde

 

Dorpsraad Reutum 1983 blz 2

 

Dorpsraad Reutum 1983 blz 3

Dorpsraad Reutum 1983 blz 4

Dorpsraad Reutum 1983 blz 5

Dorpsraad Reutum 1983 blz 6

Dorpsraad Reutum 1983 blz 7

Dorpsraad Reutum 1983 blz 8

Dorpsraad Reutum 1983 blz 1

Dorpsraad Reutum 1983 blz 10